SK

V meste Banská Bystrica sa dňa 25. apríla 2024 v rámci medzinárodného výskumného projektu INCULTUM konala medzinárodná konferencia venovaná Baníckemu kultúrnemu dedičstvu Stredného Slovenska.

Cieľom konferencie bolo prezentovať banícke dedičstvo stredného Slovenska so zameraním na Barborskú cestu, vymeniť si poznatky a skúsenosti z rozvoja baníckych kultúrnych ciest v Európe s členmi Mines B. – European Mining Routes of Santa Barbara Federation a mimo nej a posilniť vytváranie sietí medzi rôznymi zainteresovanými stranami na podporu využívania participatívnej platformy Banícke poklady. Na konferencií sa odprezentovali celkovo 4 hlavní rečníci, ktorí okrem prezentácie projektu INCULTUM a pitotného projektu Banícke  poklady Stredného Slovenska hovorili aj o možnostiach využitia participatívnych metód a modelov v kultúrnom cestovnom ruchu a o príležitostiach využitia kultúrnych turistických ciest v rozvoji území. Následne sa konala panelová diskusia s členmi Mines B., ktorá priniesla množstvo zaujímavých informácií a podnetov súvisiacich s existenciou a rozvojom baníckych kultúrnych ciest naprieč celou Európou. Súčasťou podujatia bolo aj oficiálne otvorenie putovnej výstavy venovanej ženám a mužom v baníctve, ktorá je aj pre verejnosť prístupná v Cikkerovej sieni budovy Radnice do 14. mája 2024. Po oficiálnej časti konferencie na Radnici, sa účastníci konferencie presunuli do priestorov Matejovho domu, kde sa v Thurzo – Fugger zážitkovej expozícií oboznámili s bohatou baníckou históriou regiónu stredného Slovenska. Konferenčný deň bol ukončený oficiálnou večerou zástupcov Univerzity Mateja Bela, členov OZ Banský región - Terra Montanae a členov Mines. B v jednej z najstarších reštaurácií v meste Banská Bystrica.

Konferencia bola dôležitým podujatím, nielen z pohľadu rozvoja projektu Barborskej cesty, rozvoja územia Stredného Slovenska, ale aj pre začínajúci medzinárodný výskumný projekt Horizon Europe - SECreTour, do ktorého je Univerzita Mateja Bela, zapojená.

Konferencia sa konala v rámci medzinárodného výskumného projektu Horizon 2020 - INCULTUM (Visiting The Margins. Innovative CULtural ToUrisM in European Peripheries) v úzkej spolupráci s Mestom Banská Bystrica, Banskobystrickým samosprávnym krajom, občianskym združením  Banský región - Terra Montanae a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Banskej Bystrici.

Zdroj foto: Kamila Borseková

Zdroj foto: Darina Rojíková

Zdroj foto: Kamila Borseková

Zdroj foto: Darina Rojíková

Zdroj foto: Darina Rojíková

Zdroj foto: Darina Rojíková

Zdroj foto: Darina Rojíková

Zdroj foto: Mesto Banská Bystrica

Zdroj foto: Michal Styk