SK

Hmotné dedičstvo - Pamiatky

Kalvária v Banskej Štiavnici

600 m

Dĺžka trasy

1 hod.

Časová náročnosť

Bez vstupného; možnosť komentovanej prehliadky - 2,00 €

Vstupné

Informácie o aktivite

Štiavnická kalvária patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie Európy. Stojí na kopci Scharffenberg (Ostrý vrch), vidieť ju zo všetkých strán a poskytuje celkový výhľad na štiavnickú kalderu (veľký kotol, ktorý vznikol prepadnutím stien sopky). Je nevšedná počtom zastavení a príbehom, ktorý rozpráva. Po rekonštrukcii sa stala jednou z najnavštevovanejších miest regiónu.  

Iniciátorom jej vybudovania bol páter František Perger (1700 – 1771) z miestnej komunity jezuitov. Postavil ju vďaka darom bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Donátorov pripomínajú erby na priečeliach jednotlivých zastavení. S výstavbou sa začalo v roku 1745 a dokončená bola v roku 1751. Väčšina kalvárií má štrnásť zastavení, začínajú odsúdením Krista pred Pilátom a končia Božím hrobom. Banskoštiavnická kalvária má až 25 zastavení a začína už v Nazarete, odkiaľ Ježiš odchádza, aby verejne začal svoje dielo vykúpenia. Z 23 objektov tvoriacich Kalváriu v Banskej Štiavnici sú 3 kostoly, 19 kaplniek a 1 súsošie.  

Prvé tri kaplnky sa volajú aj prípravné. Od dolného kostola potom cesta pokračuje k siedmej kaplnke a vedie k strednému kostolu – Svätým schodom – kde sa serpentínové cestičky rozdvojujú. Po  ľavej strane sú kaplnky zachytávajúce posledné udalosti Ježišovho odsúdenia a umučenia a vrcholia v Hornom kostole s výjavom jeho ukrižovania. Obchádzajúc Svätý hrob, ktorý je jediným objektom nachádzajúcim sa na východnej strane kopca, sa potom pútnici vracajú popri kaplnkách stvárňujúcich sedem bolestí Panny Márie. Celá púť sa završuje nad Dolným kostolom pri Súsoší Ukrižovaného Ježiša a Sedembolestnej Panny Márie. 

Drevené reliéfy v kaplnkách predstavujú s typickou barokovou teatrálnosťou kľúčové okamihy Ježišovho života až po jeho umučenie a zmŕtvychvstanie. Výnimočnosť kalvárie spolu s citlivým zasadením do krajiny a nádherným výhľadom z nej robia jednu z najnavštevovanejších atrakcií. 

V roku 2007 bola Kalvária v Banskej Štiavnici zaradená na Zoznam stovky najohrozenejších pamiatok sveta, v roku 2008 sa z iniciatívy dobrovoľníkov začala jej generálna rekonštrukcia. 

Kalvária je prístupná počas celého roka cez víkendy, v letnej sezóne sú kostolíky a kaplnky otvorené denne. V Dolnom kostole sa nachádza malá expozícia. Okrem voľnej prehliadky, je možné si dohodnúť komentovanú prehliadku so sprievodcom. Najcennejšie artefakty, sochy a obrazy predstavuje výstava Kalvária v exile na Starom zámku v Banskej Štiavnici.  

Dôležité informácie


LokalitaBanská Štiavnica
Vstupné Bez vstupného; možnosť komentovanej prehliadky - 2,00 € / Zobraziť
Časová náročnosť1 hod.
Otv. hodiny Bez obmedzenia
ObmedzeniaV prípade záujmu o komentovanú prehliadku je potrebé kontaktovať: kalvaria@kalvaria.org
ParkovanieNeplatené parkovisko - Kalvária Banská Štiavnica, cca 100 m od Kalvárie
Webstránkawww.kalvaria.org/
Súradnice48.4616152 18.9118238
1

Ježiš sa lúči so svojou matkou

Scéna úvodného zastavenia znázorňuje odchod Ježiša z rodičovského domu v Nazarete. Ježiš opúšťa domov, Matku a vydáva sa na vykupiteľskú cestu, ktorá znamená začiatok jeho verejného účinkovania. Štyri korunované hlavy v pozadí reliéfu symbolizujú štyri končiny sveta, ktoré túžobne čakajú na vykúpenie.

GPS: 48.4616152, 18.9118238

2

Diabol pokúša Ježiša

Výjav na reliéfe znázorňuje Ježiša, keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil a v mene celého sveta odolával trojnásobnému pokušeniu: premene kameňov na chleby, lebo: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“, druhýkrát na vrchole chrámu a napokon na vrchole hory, odkiaľ mu diabol pokušiteľ ponúkol všetky kráľovstvá sveta a ich slávu.

GPS: 48.4616152, 18.9118238

3

Ježiš umýva nohy apoštolom

Toto zastavenie predstavuje scénu Umývania nôh apoštolom, ktoré sa odohralo pri Poslednej večeri. Ježiš tým dáva svojim učeníkom príklad postoja lásky k blížnemu a ako si majú navzájom slúžiť. Zreštaurovaný reliéf zastavenia je z kameňa a zrejme preto nemá orámovanie. Do kamennej mušle pod reliéfom vytekala kedysi z krčahu v Ježišových rukách voda, ktorou sa pútnici osviežovali. Zastavenie bolo totiž na svojom pôvodnom mieste napojené na prameň

GPS: 48.4616152, 18.9118238

4

Dolný kostol (Slovenský)

Na úpätí Kalvárskeho kopca je Dolný kostol, ktorý predstavuje symbolickú bránu. Skladá sa z ústrednej, hlavnej kaplnky 5 – Posledná večera a dvoch bočných: kaplnka 4 – Božského srdca Ježišovho a kaplnka 6 – Bolestného srdca Panny Márie. Nad bočnými kaplnkami sú dominantné veže. Nad centrálnou kaplnkou je kužeľovitá strecha s laternou – osvetľovacou vežičkou. Vo veži nad kaplnkou 4 – Božského srdca Ježišovho sa zachoval malý zvon. Medzi kaplnkami je vpravo priestor sakristie, vľavo priestor pôvodného bytu strážcu Kalvárie. Na čelnej fasáde Dolného kostola nad stredným vstupom sa zachovali kamenné plastiky anjelov, ktorí nesú kamenné dosky s reliéfnymi latinskými nápismi: Ľavá strana: (ECCE PAN)IS (AN)GELORUM - Ajhľa chlieb anjelský...; Pravá strana: FACT(US) CIBUS VIATORUM - ...pútnikom je potravou. 

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

5

Ježiš na Olivovej hore

Prvé zo siedmych pašiových zastavení. Kristus v modlitbe dobrovoľne prijíma kalich utrpenia na vykúpenie ľudstva. Ježiša, vysileného smrteľnou úzkosťou, povzbudzuje anjel. A kým jeho učeníci spia, v pozadí vidieť, ako prichádza Judáš so skupinou ozbrojencov.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

6

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Vzorom pre túto budovu boli Sväté schody pri Lateránskej bazilike v Ríme, kde 28 stupňov schodiska predstavuje schody vedúce k Pilátovmu palácu. Na štiavnickej Kalvárii je 34 dubových stupňov, ktoré pripomínali 33 a pol roka života Krista. V malých schránkach v osi schodiska boli pôvodne umiestnené relikvie svätých, dovezené z Ríma. Pútnici stúpali po schodoch kolenačky.

Sväté schody ústia do kaplnky 8 – Najsvätejšej Trojice. Súčasť oltára tvoril drevený reliéf s výjavom Najsvätejšej Trojice, ktorý sa prelína s výjavom Nanebovzatia Panny Márie. Zreštaurovaný reliéf je dočasne umiestnený v Kostole sv. Kataríny v historickom centre Banskej Štiavnice. Pri reštaurovaní sa zistilo, že ilúziu živého obrazu mali umocniť aj sklené oči postáv zobrazených na reliéfe. Z oltára sa zachovala len menza. Pôvodné tabernákulum (svätostánok) ani ostatné súčasti oltára sa nezachovali.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

7

Judáš zrádza Ježiša

Hlavnú scénu druhého pašiového zastavenia, v ktorej Judáš bozkom zrádza Ježiša, dopĺňajú ďalšie epizodické motívy: Peter v pravom dolnom rohu odtína ucho veľkňazovmu sluhovi Malchusovi a doznenie deja dopovedá vyobrazenie v pozadí, kde si Judáš vzal život na symbolickom mŕtvom strome.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

8

Ježiš pred Kajfášom

Pri treťom pašiovom zastavení sledujeme odsúdenie Ježiša židovským veľkňazom Kajfášom.

GPS: 48.4616152, 18.9118238

9

Ježiš pred Herodesom

Štvrté pašiové zastavenie – Ježiš pred Herodesom. Po odsúdení Kajfášom Ježiša priviedli do vládneho paláca rímskeho miestodržiteľa Piláta. Pilát sa chcel zbaviť sudcovskej povinnosti vydať na smrť človeka, na ktorom nenašiel nijakej viny. Len čo sa dozvedel, že Ježiš je z Galiley, a teda patrí pod právomoc kráľa Herodesa, poslal ho k nemu. Pri výsluchu sa Herodes nedočkal od Ježiša nijakého zázraku ani odpovede. Dal ho obliecť do bieleho kacírskeho rúcha, vysmial sa mu a poslal ho späť k Pilátovi.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

10

Bičovanie Ježiša

Piate pašiové zastavenie predstavuje scénu bičovania. Na reliéfe je v strede Ježiš, priviazaný o balustrový stĺpik. Okolo neho sú štyria drábi, ktorí ho bijú povrazmi, zväzkom prútov a kyjakom. Jeden dráb ťahá Ježiša za vlasy. V pozadí sa prizerajú dvaja muži a vojak. Reliéf bol zrejme niekoľkokrát opravovaný a pri poslednom reštaurovaní boli mučiace nástroje doplnené podľa kresby reliéfu v Hidvéghyho knihe z roku 1901.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

11

Ecce homo a žalár

Poschodová stavba s arkádami bola dejiskom scény, v ktorej Pilát ukazuje zbičovaného Ježiša ľudu. V arkádových oblúkoch na poschodí stáli sochy Piláta, Ježiša a pravdepodobne aj Barabáša. Tieto postavy obrazovo rozširovali obsah situácie pred Ježišovým odsúdením o voľbu, koho má Pilát prepustiť (Ježiša, či Barabáša), ako ju opisujú evanjelisti Matúš, Marek a Ján.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

12

Ježiš nesie kríž

V scéne zastavenia sú obsiahnuté aj ďalšie epizódy spájané s cestou na Kalváriu. Kristus nesie kríž a padá pod jeho ťarchou. Zároveň sa k nemu skláňa sv. Veronika so šatkou, aby mu utrela pot, pričom na šatke je už zobrazený odtlačok Ježišovej tváre. Ľútosť nad Kristom, trpiacim pod ťarchou kríža a útokmi členov vojenského sprievodu, vyjadrujú ženy v pozadí. Dva bránové piliere naznačujú, že sprievod vychádza von z mesta a smeruje ku kalvárii.

GPS: 48.4616152, 18.9118238

13

Ježiša pribíjajú na kríž

Zastavenie predstavujúce pribíjanie Ježiša na kríž. V centre je kríž, na ktorý už pribíjajú Ježišovu nohu a ruku. Ďalšia postava (vpravo hore) vŕta do kríža dieru na pribitie klinca. V pravom rohu sedí plačúci Ján, žena so zopnutými rukami je zrejme Mária. V druhom pláne, v hornej časti reliéfu sú vojaci, medzi nimi jeden na koni, so zvitkom v ruke (stotník) a ďalšie postavy.

GPS: 48.4616152, 18.9118238

14

Horný kostol (ukrižovanie)

Horný kostol tvorí programové aj kompozičné vyvrcholenie Kalvárie. Vstupný portál je orámovaný stĺpovou architektúrou so znázornením predobrazu Kristovej obety zo Starého zákona. Vľavo sa zachovala kamenná socha Mojžiša s doskami Desatora Božích prikázaní a tyčou, na ktorej bol medený had. Vpravo na podstavci stálo kamenné súsošie Abraháma s Izákom.

Hlavným výjavom interiéru bola scéna Ukrižovania, osadená na kopci postavenom z kusov rudy. Pôvodne ju tvorili tri kríže s telami Ježiša a dvoch lotrov. Pod nimi stáli sochy Panny Márie, apoštola Jána a Márie Magdalény. Scénu dopĺňali nástenné maľby – v pozadí mesto Jeruzalem a panoráma Banskej Štiavnice s vyobrazením Kalvárie. Po stranách sú v iluzívnych rámoch výjavy s udalosťami po ukrižovaní – Snímanie z kríža a Ukladanie do hrobu. Vo vrchole klenby je zobrazený víťazný zmŕtvychvstalý Kristus.

GPS: 48.4616152, 18.9118238

15

Svätý hrob

Svätý hrob je symbolicky umiestnený za Horným kostolom. Na rozdiel od všetkých ostatných objektov Kalvárie je orientovaný na východ. Stavba je jednoduchá, zvonku nezdobená. Interiérové steny Svätého hrobu boli pôvodne maľované. Svätý hrob je zhotovený z rudných kameňov z miestnych baní. Pri hrobe so sochou ležiaceho Krista stáli sochy anjelov a žien prinášajúcich vonné masti. Nad nikou s mŕtvym Ježišovým telom boli umiestnené tri drevené kartuše s latinskými nápismi. Ústredná niesla text: PASSUS PRO NOBIS MORTUUS ET SEPULTUS EST. V preklade: Trpel za nás, zomrel a bol pochovaný.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

16

Obriezka

Od Svätého hrobu lemuje chodník sedem zastavení so scénami cyklu Siedmich bolestí Panny Márie, z ktorých prvá predstavuje obriezku. Scéna zastavenia zobrazuje rituálny akt obriezky, vykonaný podľa Starého zákona ôsmy deň po narodení, pri ktorom dostávali chlapci meno. Sviatok Mena Ježiš pripadajúci na 1. januára, patril medzi hlavné sviatky Spoločnosti Ježišovej. Na reliéfnom obraze je ústredná postava malého Ježiška, dve ženské postavy – vľavo Mária, vpravo prorokyňa Anna, bradatý Simeon (pôvodne s nožíkom v ruke) a Jozef, držiaci malého Ježiška.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

17

Útek do Egypta

Reliéf je novší, ako ostatné, pochádza z konca 19., alebo začiatku 20. storočia. Scéna na reliéfe vyjadruje dej, ktorý sa odohral v judejskom Betleheme po odchode mudrcov z východu, ktorí vyvolali u kráľa Herodesa obavy, že sa splní proroctvo: A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými miestami Judey, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

18

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Výjav zastavenia zobrazuje chvíľu, keď Jozef s Máriou našli dvanásťročného Ježiša v chráme.

GPS: 48.4616152, 18.9118238

19

Ježišovo stretnutie s matkou

Reliéf zastavenia znázorňuje udalosť z Krížovej cesty, keď Ježiš s krížom na pleciach práve vyšiel spod brány, v pozadí je znázornené mesto, okolo sú drábi a vojaci, za nimi sa opäť objavuje postava stotníka na koni. Ježiš sa stretá pohľadom so svojou Matkou. Pri nej stoja ďalšie dve jeruzalemské ženy.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

20

Panna Mária pod krížom

Reliéf predstavuje tradičný výjav spod kríža – Panna Mária na ľavej strane, sv. Ján na pravej strane spínajú ruky smerom k ukrižovanému Kristovi. V pozadí sú znázornení traja vojaci, žrebujúci o Ježišov odev.

GPS: 48.4616152, 18.9118238

21

Panna Mária pod krížom

Reliéf predstavuje tradičný výjav spod kríža – Panna Mária na ľavej strane, sv. Ján na pravej strane spínajú ruky smerom k ukrižovanému Kristovi. V pozadí sú znázornení traja vojaci, žrebujúci o Ježišov odev.

GPS: 48.4616152, 18.9118238

22

Ježišovo mŕtve telo v lone matky (Pieta)

V centre výjavu je Panna Mária sediaca pod krížom s mŕtvym Ježišovým telom v náručí. Na ľavej strane stojí Ján a Mária, manželka Kleofášova, na pravej strane sú postavy Jozefa z Arimatie a Nikodéma. K Ježišovým nohám sa skláňa žialiaca Mária Magdaléna.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

23

Ježiša pochovávajú

Záverečnou scénou a siedmou bolesťou Panny Márie je ukladanie Ježišovho tela do hrobu. Vnútri kamennej hrobky je znázornená skupina osôb: smútiaca Mária, Mária Magdaléna a iná Mária(manželka Kleofášova), Ján a Jozef z Arimatie, stojaci okolo hrobu, Nikodém a ešte jeden muž, ktorý drží Ježiša. Za otvoreným vchodom tmavého priestoru hrobky je v pozadí pohľad na krajinu s tromi krížmi – Golgotu. Reliéf je kamenný, zachovaný a zreštaurovaný.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

24

Sedembolestná Panna Mária pod krížom

Socha Sedembolestnej Panny Márie pod krížom, pôvodne kamenným, je osadená na vysokom, volútami zdobenom murovanom podstavci. Je zároveň posledným objektom svätého hrobu. Po obidvoch stranách Sedembolestnej Panny Márie stáli pôvodne kamenné sochy putti s nápisovými kartušami.

 

GPS: 48.4616152, 18.9118238

Objavuj na mape

1 Ježiš sa lúči so svojou matkou

2 Diabol pokúša Ježiša

3 Ježiš umýva nohy apoštolom

4 Dolný kostol (Slovenský)

5 Ježiš na Olivovej hore

6 Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

7 Judáš zrádza Ježiša

8 Ježiš pred Kajfášom

9 Ježiš pred Herodesom

10 Bičovanie Ježiša

11 Ecce homo a žalár

12 Ježiš nesie kríž

13 Ježiša pribíjajú na kríž

14 Horný kostol (ukrižovanie)

15 Svätý hrob

16 Obriezka

17 Útek do Egypta

18 Dvanásťročný Ježiš v chráme

19 Ježišovo stretnutie s matkou

20 Panna Mária pod krížom

21 Panna Mária pod krížom

22 Ježišovo mŕtve telo v lone matky (Pieta)

23 Ježiša pochovávajú

24 Sedembolestná Panna Mária pod krížom


Mohlo by vás zaujímať

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na strednom Slovensku


Neprehliadni na portáli

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na strednom Slovensku